Декларация за личните данни

 ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………                                                                             (име, презиме и фамилия на декларатора)

ЕГН: …………………………….. Адрес:…………………………….. Телефон:………………………

                                                                         ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Туроператор „Даяна тур“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с резервиране на билети и настаняване

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР:……………………