Декларация за личните данни

Уважаеми клиенти, във връзка с новите изисквания на Европейския съюз и в съответсвие на Директива  по Регламент (ЕС) 2016/679 за опазване на личните данни Ви информираме, че вашите лични данни, необходими за съставяне на списъци на групови пътувания, резервации на места за настаняване и/или самолетни, автобусни билети се съхраняват единствено за целите на организираните пътувания, почивки, екскурзии. Не се предоставят под никакъв предтекст на трети страни и се съхраняват до завърване на мероприятието, за което са били нужни. Информираното Ви съгласие за предоставяне на вашите лични данни удостоверявате със следната декларация:

 ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ……………………………………………………………………………………                                                                             (име, презиме и фамилия на декларатора)

ЕГН: …………………………….. Адрес:…………………………….. Телефон:………………………

                                                                         ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен/на съм Туроператор „Даяна тур“ да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с резервиране на билети и настаняване

Запознат/а съм с:

  • целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  • доброволния характер на предоставянето на данните;
  • правото на достъп и на коригиране на събраните данни.

С настоящата декларация декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

дата ………………….

гр. …………………….                                                      ДЕКЛАРАТОР:……………………