Договор за организирано пътуване

      Коментарите са изключени за Договор за организирано пътуване

Способы общения

ДОГОВОР ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
дата………………..               

   Днес …………………………. .в гр. ………………………………,  между:

1. Туроператор ДАЯНА ТУР ООД, с адрес на управление гр. Поморие, ул. Цар Асен  № 4 А, адрес, ЕИК № 102625382,  за който е одобрено издаването на лиценз за извършване на Туроператорска/ Турагентска дейност № 03996 / 2005 г., представлявано от Светла Станева, наричан за краткост Туроператор 
и
2. ……………………………………………………………………………, ЕГН …………………………………,
адрес:……………..………………….……………, тел. /Задължително!/………………………………….

от друга страна, наричан по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, се сключи настоящия договор за организирано пътуване. Неразделна част от този Договор са Общите условия за организирано пътуване, описани по-долу в Приложение 1. Този Договор се сключва по чл. 80 от ЗТ и изискванията на чл. 29 от ЗТ и на чл. 33 от ЗТ във връзка с чл.80(1) и чл. 32(1) на ЗТ, с които Потребителят е предварително запознат преди сключването на настоящия договор. Пътуването, посочено в Договора, се осъществява при набран минимален брой участници, описани индивидуално за всяка програма. В срок до 7 дни преди датата на отпътуване Туроператорът уведомява Потребителя за набрания брой участници. В случай на недостатъчен брой туристи, Туроператорът възстановява внесената от Потребителя сума в пълен размер. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му и е валиден до крайната дата на пътуването.
3. Придружаващи пътуващи:

Име, Презиме, Фамилия Телефон
1    
2    
3    
4    

От името на записаните в този договор и от свое име, Потребителят декларира, че той и изброените по-горе туристи са запознати с Общите условия за организирано пътуване описани в Договора и ги приемат като неразделна част от този договор. Като страна по договора, като ПОТРЕБИТЕЛ се явява единствено лицето, което го е подписало. Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервацита трябва да се обяви и договори в срок не по-кратък от 3 дни преди началото на пътуването. В случай на отказ от ранна резервация, сумата може да се използва за друга дата на пътуване при плащане по стандартните цени.

4. Маршрут на пътуването:

 

 
5. Визов режим при пътуването:

6. Транспорт /вид на транспортно средство/

Автобус    Самолет  
Собствен   Други  

7. Дата, място и час на организираното пътуване:

Начална дата, място и час на тръгване  
Крайна дата, място и час на отпътуване  

8. Настаняване

Дата на настаняване  
Дата на отпътуване  
Хотел, Категория, Местоположение  
Вид стая  
Брой нощувки  

Възрастен в двойна стая:
Трети възрастен на доп. легло:
Единична стая:
Дете 2-7 г.
Дете 2-12 г.
ОБЩО:

9. Брой и вид на храненията включени в пакетната цена и категория на заведението

3акуски в ресторанта на хотела  
Обяди, вечери, други  

10. ДРУГИ 
 Допълнителни услуги, включени в пакетната цена

 

Трансфери, маршрут, часове

 

Мед. застраховка

 

Екскурзии / предварително заплатени/

 

Други услуги

 

11.  Допълнителни услуги, не включени в пакетната цена

Описание  
Брой  
Цена  
Общо  

12. Пакетна цена в лева за пътуването: …………………………………………………………………………………
13. Начин и срок на плащане:                                           

Депозит :
Доплащане: 
14. Потребителят се задължава да заплати остатъка от сумата не по-късно от: 7 дни преди  датат на пътуването

15. При възникване на спорове между страните, същите ще се решават по пътя на преговорите, когато това е невъзможно от компетентния съд.

16. За неуредените случаи по настоящия договор се прилагат нормите на Закона за туризма и действащото в  Република България Законодателство.

17. Настоящият договор се състои от Резервационна бланка и Общи условия за организирано пътуване и  се състави и подписа в два екземпляра – по един за всяка от страните.

 

ТУРОПЕРАТОР/ ТУРАГЕНТ: ………………………………..            ПОТРЕБИТЕЛ: ……………………………………