Общи условия за провеждане на организирано пътуване

Способы общения

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

 1. Записване за пътуване

1.1.Записване е възможно по телефон или Интернет, чрез турагенти в страната или директно в офиса на Туроператора. Резервацията се счита за валидна след попълване на договор /Резервационна бланка и Общи условия / и внасяне на депозит.

 1. Необходими документи за организирано пътуване и Визи

2.1. За всички туристи по програми, които включват страни от ЕС и така също ЗА Швейцария, Норвегия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония, които са извън ЕС –  валидна лична карта.

За останалите страни извън ЕС – валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването.

2.2. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предоставя необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./. По искане на Потребителя, Туроператорът ще подготвя и внася  документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да предостави на Туроператора изискуемите документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на  таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо,  се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя.

Издаването на виза за съответната държава е в компетенция  единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на съответното посолство, платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл. 28 от ЗТ. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

 1. Цени и плащане

3.1.Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора.

3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго /виж т. 5.7.2./, размерът на депозита е  30% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

3.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго /виж т. 5.7.2./,.

3.4 Цените са калкулирани в лева по фиксинг на  БНБ.

3.5.Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.  Изменението на цената се изчислява на база  фиксинг на  БНБ.

 1. Права и задължения на страните

4.1.Туроператорът се задължава:

4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор, туристическите услуги , заплатени от Потребителя.

4.1.2. да осигури при организирано групово пътуване на  Потребителя застраховка “ Медицински разходи при болест и злополука “ за пътуванията извън страната в стандартните условия на ЗД „Уника Живот” АД и предостави на Потребителя  копие от  застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. 

4.2. Туроператорът се освобождава от отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин автоматично прекратява договора проявявайки недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ и в сила влиза т. 5.7.

4.3. Туроператорът  има сключена „Професионална застраховка” по чл. 42 от ЗТ с “ ХДИ Застраховане” АД. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.

4.4. Потребителят се задължава:

4.4.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р България.

4.4.2 ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и което ще пътува в чужбина, задължително трябва  да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата. Ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за извеждането му извън България от другия родител. 

4.4.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

4.4.4. да спазва законите на страната, за която пътува.

4.4.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой  в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.

4.5. Потребителят има право:

4.5.1. в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата  и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването в зависимост от съответната програма – автобусна, самолетна, собствен транспорт. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването, ако не е упоменато друго. Третото лице  декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

 1. Отговорност на Страните

5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите  по настоящия Договор, той се задължава да компенсира Потребителя  за надлежно доказаните вреди в съответствие на чл. 143, т. 2 от ЗЗП във връзка с чл. 79 и чл. 82 от ЗЗД.

5.2.Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения, а именно: забавяне на самолетни полети по технически причини, загуба или повреда  на багажа по време на пътуването със самолет и ферибот.

5.3. Туроператорът  може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници. В този случаи Туроператорът е длъжен да уведоми Потребителя в 10 дневен срок преди отпътуването, като  връща на Потребителя всички платени суми.

5.4. Туроператорът не носи  отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно :

 • анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя
 • отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя
 • недопускане от страна на митническите и гранични служби, Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.

5.5. Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или не точно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

а) Потребителя

б) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора

в) непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

В тези случаи на Потребителя не могат да бъдат върнати извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други /. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

5.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, но не по-късно от 10 дни преди пътуването, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените,Туроператорът  му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ.

Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.

5.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора  от страна на  Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, ако не са упоменати специални условия по съответната програма или друго /виж т. 5.7.2. /:

5.7.1. При СТАНДАРТНИ пътувания:

а) до 30 дни преди обявената дата на пътуването – 0% (само ако това не противоречи на анулационните условия на авиопревозвача при закупени самолетни билети за самолетните екскурзии)

б) от 29 до 15 дни преди обявената дата на пътуването – 30%

в) от 14 до 7 дни преди обявената дата на пътуването – 70%

г) от 6 до 3 дни преди обявената дата на пътуването – 80%

д) под 3 дни преди обявената дата на пътуването – 100%

5.7.2. При СПЕЦИАЛНИ пътувания в чужбина и в страната /Празници, Великден, Нова Година и др. и  резервации по опцията „Ранни записвания”.

а) депозит  – 50% в момента на подписването на този договор, ако не е упоменато друго.

б) доплащане – 1 месец преди дата на отпътуването, ако не е упоменато друго.

в) анулации

– при отказ от пътуването 1 месец преди датата – 100% от внесения депозит, ако не е упоменато друго. 

– при отказ от пътуването 29 дни преди датата – 100% от общата стойност, ако не е упоменато друго.

 1. Транспорт и Самолетни билети:

6.1.Работим само с лицензирани транспортни фирми, със съответните разрешители и застраховки, предоставящи условия на пътуване по всички изисквания на съществуващите в България закони. 

6.2. При закупуване на самолетен билет сумата по резервацията се заплаща в пълен размер със издаването на билета. При закупуване на самолетен билет сроковете за анулации и неустойки описани в общите условия на Туроператора не са валидни. При отказ от пътуване от страна на клиента за вече издаден билет, суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета.

Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и др. 

Потребителят има право на до 5 кг. ръчен багаж и до 20 кг багаж, който се чекира, ако не е упоменато друго в условията към билета. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което Туроператорът не носи отговорност. Туроператорът е длъжен да уведомява Потребителя за всяка промяна, който от своя страна се задължава да заплати разликата.

 1. Спорове и рекламации.

7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.

7.2. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги в т.ч. конкретните условия в хотелите и хотелските вериги, трябва да бъдат предявени от туриста на мястото пред доставчика на услугите и представител на ТУРОПЕРАТОРА или пред обслужващата фирма на място за отстраняване на слабостите. В случай, че заинтересованите страни не се удовлетворени, предявяването на рекламацията става в устна или писмена форма до 14 дни след приключване на пътуването. Потребителят трябва да представи лично в офиса на ТУРОПЕРАТОРА/ТУРАГЕНТА писмена рекламация, съставения констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. Агенцията се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че Потребителят не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.

 1. Редът за изменение и прекратяване на договора.

8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата,при които е бил сключен Договорът.

7.2. Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

7.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Приемам Общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване!

Подпис на потребителя
/титуляра на договора/: ……………………………………….

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *